HYVÄ KUVA

Ajankohtaista

Seura on uusimassa nettisivujaan. Uudet sivut pyritään avaamaan huhtikuun alussa.
Tästä syystä tänne sivuille ei päivitetä uutisia ym. muita asioita niin aktiivisesti.

Instagram

YLEISURHEILUTUOMARIKOULUTUS

 

Lisätietoja: Hannu Vuorinen

 


 


 

SUL:n yleisurheilutuomarikoulutusjärjestelmä

Suomen Urheiluliiton uusi tuomariluokitus viisiportainen ja sisältää seuraavat tuomaritasot:

1 Toimitsija. Aloitustaso.

2 Tuomari

3 Lajinjohtaja

4 Kilpailunjohtaja

5 NTO (National Technical Official)

Kaikille tasoille edetään koulutuksen kautta. Tasojen 1-3 koulutukset hoidetaan piireissä ja seuroissa. Toimintaa koordinoi kussakin piirissä erityinen päätuomarikouluttaja. Tasojen 4-5 koulutuksia ohjaa SUL ja niitä varten nimetään erillinen kouluttajaryhmä, joka käyttää tarvittaessa myös muita luennoitsijoita.

Aiemmin myönnetyt tuomarikortit pysyvät voimassa. Kilpailuvaliokunta on päättänyt, että korttien uusimisesta määräväliajoin luovutaan, eli mitään korttia ei ole pakko käydä uusimassa samalle tasolle. Yleisperiaatteena on, että uuden kortin saa vain suorittaessaan uuden (korkeamman) tason.

Tuomarikorttien myöntäminen  Tasoilla 1-3 kortit myöntää kurssin pitänyt kouluttaja. Tasoilla 4 ja 5 kortit myöntää SUL:n kilpailuvaliokunta kurssin päävastuullisen kouluttajan esityksestä.

Tasojen 1-3 kaikki koulutusmateriaalit löytyvät SUL:n koulutus-CD:ltä, joka toimitetaan kaikkien piirien päätuomarikouluttajille. Tasoja 4-5 varten SUL:ssa valmistellaan omat materiaalipaketit, joita näiden tasojen kouluttajaryhmä käyttää.

Tämä ohjeisto on kirjoitettu perinteiselle tuomarihierarkialle. Lähettäjät, kuuluttajat ja kävelytuomarit sopeuttavat oman järjestelmänsä, niin että se myötäilee samaa runkoa. Näillä toimialoilla työskentelevillä henkilöillä tulisi olla myös tuomaripuolen kakkostaso suoritettuna.

 

KOULUTUSTASOT

1.  Toimitsija

Ykköstason kurssi ("starttikurssi") on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole varsinaista kokemusta kilpailuissa työskentelemisestä. Sitä tarjotaan erityisesti sellaisille lasten vanhemmille, jotka käyvät seuraamassa lastensa harjoituksia ja kaipaavat jotain omaa puuhailtavaa sen yhteydessä. Kurssi suoritetaan yhtenä iltana "ulkona kentällä" niin, että asiat selostetaan niiden omilla suorituspaikoilla. Osa ajasta voidaan viettää myös sisätiloissa niin, että kurssin vetäjä täsmentää opetuksiaan kalvoilla.

Kurssin keskeinen materiaali on Lasten yleisurheilusäännöt (9-13-vuotiaille urheilijoille), joskin "oikeat" aikuisten säännöt selitetään kurssilaisille ensin pohjaksi. Suositeltava oheislukemisto on Yleisurheilutuomarin aloitusopas.

Ykköstason kurssiin ei liity koetta, vaan kaikki mukana olleet saavat automaattisesti Toimitsijan nimikkeen ja sitä vastaavan kortin.

Toimitsijoita pyritään sijoittamaan erityisesti nuorimpien ikäluokkien kilpailuihin sekä yleensä sellaisiin tehtäviin, joihin ei liity hankalaa päätöksentekoa.

 

2.      Tuomari

Kakkostaso on siis oikeastaan vanhan juoksu- ja kenttätuomarin yhdistelmä, nyt kuitenkin uusitulla kurssisisällöllä ja uusilla materiaaleilla koulutettuna. Henkilö voi ohittaa ykköstason ja aloittaa kouluttautumisensa suoraan kakkostasolta, jos hänellä on jo ennestään kokemusta kilpailuissa toimimisesta sekä perustiedot yleisurheilun säännöistä. Ao. kouluttaja voi antaa henkilölle luvan aloittaa suoraan kakkostasolta. Kurssi pidetään tyypillisesti kahden illan mittaisena. Kurssilla käydään läpi yleisurheilun kaikki tärkeimmät säännöt ja totutaan samalla käyttämään oikein kansainvälistä sääntökirjaa sekä löytämään tarvittavat asiat sieltä nopeasti.

Kakkostason kurssille voi hakeutua milloin vain ykköstason suorittamisen jälkeen, eli mitään erityistä karenssiaikaa ei ole.

Kurssin tärkein materiaali on sarja sääntöaiheittain rakennettuja PowerPoint-esityksiä, joita kouluttaja käy läpi dataprojektorin tai piirtoheittimen avulla. Suositeltava oheislukemisto on Yleisurheilutuomarin aloitusopas. Tuomarin henkilökohtaiseen varustukseen tulisi myös kuulua uusin painos Yleisurheilun kansainvälisestä sääntökirjasta.

Kakkostason kurssin päätteeksi pidetään kirjallinen koe (aikaa 45 - 60 min). Koe sisältää noin 25 valintatehtävää, joissa kussakin on yksi (ja vain yksi) oikea vaihtoehto. Koe suoritetaan periaatteella "kukaan ei reputa". Kouluttaja ei ota papereita arvosteltaviksi, vaan kokeen jälkeen käydään kysymykset ja niihin liittyvät vastaukset yhdessä läpi, ja kukin tekee itse korjaukset omiin papereihinsa. Kurssin jälkeen osanottajat saavat Tuomarin nimikkeen ja sitä vastaavan kortin.

Tuomari on kilpailuissa päätösvaltaa omaava henkilö, jota käytetään myös sellaisissa tehtävissä, joissa hän joutuu ratkaisemaan kilpailijoiden suoritusten oikeellisuuteen liittyviä asioita, ja niin ollen hänen ratkaisuillaan on vaikutusta kilpailun lopputuloksiin.

3.   Lajinjohtaja

Kolmostaso rinnastetaan vanhaan yleistuomarin nimikkeeseen. Tason nimi, Lajinjohtaja, kertoo suoraan minkä tason tehtäviin kurssilla annettava opetus tähtää. Kolmostasoa ei enää voi käyttää aloitustasona, vaan osallistujalla täytyy olla jo ennestään Tuomarin (tai juoksu/kenttätuomarin) kortti. Kurssilla käydään jälleen läpi yleisurheilun sääntöjä ja eri lajien käytännön järjestämistä. Nyt kuitenkin lähtökohtana on, että sääntöjen laaja läpikäynti on hoidettu jo kakkostasolla. Kolmostason kurssilla, vaikka käytetään suurelta osalta samoja materiaaleja, näkökulma muutetaan lajinjohtajan näkökulmaksi. Kolmostasolla valmentaudutaan ryhmän esimiehen rooliin ja omaksutaan sääntöjen puolelta vielä nekin osat, jotka tulevat vastaan rutiinista poikkeavien tilanteiden hoitamisessa. Kolmostason kurssi voidaan ajatella vedettäväksi yhtenä iltana, jos käytettävissä on riittävästi aikaa (4-5 tuntia, koe mukaan lukien).

Kolmostason kurssille voi hakeutua, kun edellisen tason saavuttamisesta on kulunut vähintään noin kaksi vuotta. Tarkkaa rajaa ei ole syytä vetää, vaan ohjearvona olkoon, että edellisessä kortissa on vähintään kaksi vuotta aikaisempi myöntämisvuosi.

Kurssilla käytettävät materiaalit eivät oleellisesti poikkea kakkostason materiaaleista. Myös täällä perusmateriaali on kakkostason sarja sääntöaiheittain rakennettuja PowerPoint-esityksiä. Lisänä on muutamia erityisesti kolmostasolle laadittuja esityksiä. Suositeltava oheislukemisto vielä täälläkin on Yleisurheilutuomarin aloitusopas, joka on erittäin hyödyllinen ja monipuolinen perusopas. Lajinjohtajan henkilökohtaiseen varustukseen tulee ehdottomasti kuulua uusin painos Yleisurheilun kansainvälisestä sääntökirjasta sekä mielellään myös voimassa oleva versio SUL:n mestaruuskilpailusäännöistä.

Kurssin päätteeksi on kirjallinen koe; aikaa noin 1 tunti. Kokeessa on noin 25 kysymystä, jotka voivat olla monivalintatehtäviä (oikeiden vaihtoehtojen määrä voi olla mikä tahansa!) tai lyhyen sanallisen vastauksen vaativia tehtäviä. Kouluttaja ottaa koepaperit ja tarkastaa ne kurssin jälkeen. Tällä tasolla kokeen ja itse kurssin periaatteena on, että "kenenkään ei pitäisi reputtaa", mutta nyt sekin on jo mahdollista. Jos jonkun kurssilaisen koevastaukset ovat kouluttajan mielestä olleet huomattavan heikot, hän voi ennen hyväksymistä määrätä kurssilaiselle jälkitehtävänä lyhyen (vajaa konekirjoitussivu) "esseen" jostain kurssin keskeisestä aiheesta. Jos tämä on laadultaan vähintään tyydyttävä, kurssilainen hyväksytään. Kurssilta hyväksytyt osanottajat saavat Lajinjohtajan nimikeen ja sitä vastaavan kortin.

Kilpailuissa Lajinjohtaja voi toimia juoksujen tai kenttälajien johtajana sekä muissa johtavissa tuomaritehtävissä. Pienissä kilpailuissa hän voi aivan hyvin toimia myös koko kilpailun johtajana.

 

4.   Kilpailunjohtaja

Nelostaso eli Kilpailunjohtaja on uusittu muoto vanhan järjestelmän kv. tuomarille. Merkittävä ero on siinä, että nelostason korttia ei enää myönnetä anomuksen perusteella, vaan tasolle kuljetaan koulutuksen kautta. Vanhalla kv. kortilla on kuitenkin arvostettu status ja sillä on pitkä historia suomalaisessa yleisurheilussa. Koska kv. kortit on alun perinkin myönnetty "ikuisina" ja niihin on aina liittynyt vapaakorttiominaisuus, ne säilyttävät virallisen asemansa jatkossakin. Anomuksen perusteella myöntäminen kuitenkin loppuu nelostason koulutuksien käynnistyessä.

Nelostason kursseja tullaan järjestämään 1-2 kappaletta vuodessa paikkakuntia sopivasti vaihdellen. Toiminta on tarkoitus saada alkamaan vuoden 2003 aikana. Vanhoja kv. tuomareita lukuun ottamatta kurssille pääsyn edellytyksenä on vähintään neljä vuotta aikaisemmin saatu kolmostason (tai yleistuomarin) kortti sekä piirin päätuomarikouluttajan puolto. Pääkouluttaja toimii tässä eräänlaisena suodattimena ja tekee arvionsa henkilön osaamisen ja aktiivisuuden perusteella. Kurssit on suunniteltu järjestettäviksi kaksipäiväisinä, ja koska niille osallistuu henkilöitä eri paikkakunnilta, ne toteutetaan matkojen minimoimiseksi yhden viikonlopun aikana (la-su) paikoissa, joissa voidaan järjestää myös yöpyminen. Kurssien talous järjestetään siltä pohjalta, että SUL vastaa opetus- ja materiaalikuluista, ja kurssilaiset puolestaan matkoistaan ja majoittumisestaan.

Koulutus valmentaa kurssilaista aina SM-tasolle ulottuvien tapahtumien kilpailunjohtajaksi. Opetuksen sisältö painottuu aiempaa enemmän kilpailujen järjestämiseen ja erilaisten kisaan liittyvien toimintojen organisoimiseen. Kv. säännöt edellytetään osattaviksi jo ennestään, joten sääntöopetuksen painopiste on ns. oheissääntöjen puolella (mestaruuskilpailusäännöt, mainossäännöt, peruskäsitteet EAA:n säännöstöstä, jne.). Kurssilla käsitellään myös aikataulujen suunnittelua sekä kilpailujen ohjaamista eli ns. "dramaturgiaa".

Kurssin opetusmateriaali rakennetaan teknisesti samaan tapaan kuin edellä mainitut kakkostason aiheiden mukaan jaetut PowerPoint-miniluennot. Sisällön suunnittelussa hyödynnetään myös IAAF:n ja EAA:n seminaareista kerättyjä kilpailujen eri toimintojen organisointiin liittyviä aineistoja. Oheismateriaaleina toimivat kaikki edellä mainitut sääntö- ja ohjekokoelmat.

Kurssin päätteeksi on koe, joka sisältää eri tavoin rakennettuja sääntö- ym. kysymyksiä sekä pieniä suunnittelutyyppisiä tehtäviä. Kolmostasolta kurssille tulleiden kohdalla kurssin läpäisemiseksi koe on selvitettävä niin, että vähintään 70 % vastauksista on oikein. Huom! Vanhan kv. kortin omaavan, kertaamaan tulleen tuomarin koe tarkastetaan ja hän saa siitä palautteen, mutta hän ei "reputa", vaan on kurssin käytyään automaattisesti oikeutettu Kilpailunjohtajan nimikkeeseen ja vastaavaan korttiin.